Splošni pogoji poslovanja

Zadnjič osveženo: 04. julij 2023

Pozdravljeni. Na tej strani vas obveščamo o naših splošnih pogojih, ki se nanašajo na storitve podjetja Isozir d.o.o. in se tržijo pod blagovno znamko Rentamride.

Sprejem teh pravil je osnovni pogoj za sodelovanje.

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje o naših storitvah, nas kontaktirajte prek našega e-mail naslova: info@rentamride.si ali po pošti na:

za Rentamride
Isozir d.o.o.
Litostrojska cesta 42b
1000 Ljubljana
Slovenija

Rentamride („mi”,ali „naša”) je registrirana dejavnost podjetja Isozir d.o.o., ki upravlja z https://www.rentamride.si/ in https://www.rentam-ride.si/ („spletnim mestom”).

Najem vozila

Podjetje ISOZIR d.o.o. izposoja vozila po določilih in pogojih sklenjene najemne pogodbe. Izvod pogodbe boste prejeli ob prevzemu vozila. Najemnik je s temi pogoji seznanjen, kar potrjuje s svojim podpisom.

Opredelitev strank

Najemodajalec je podjetje Isozir d.o.o., Litostrojska cesta 42b, 1000 Ljubljana, najemnik je fizična ali pravna oseba, ki podpiše in / ali podaljša najemno pogodbo. Za vse obveznosti in odgovornosti, vključno s plačili po tej pogodbi, jamčijo najemnik, oziroma podpisnik te pogodbe, voznik in vsi dodatni vozniki solidarno.

Pooblaščeno upravljanje vozila

Najemnik je seznanjen s pogoji, ki ga zavezujejo, in sicer: najeto vozilo smejo voziti samo osebe od dopolnjenega 21 leta starosti, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje najmanj dve leti, hkrati pa so to osebe, ki so pooblaščene za upravljanje vozila z najemno pogodbo.

Prepoved uporabljanja najetega vozila

Najemnik ne sme uporabljati najetega vozila za prevoz potnikov in blaga, za katerega bi zaračunaval voznino, kot je taxi služba, oziroma drugi prevoz potnikov, za udeležbo na športnih ali drugih tekmovanjih, testiranjih vozil in za dejavnost avto šole. Prav tako najemnik ne sme uporabljati najetega vozila za nadaljnjo oddajo v najem ali uporabo tretji osebi, ki ni navedena in ni v skladu s podpisano pogodbo. V kolikor je voznik pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov, pomirjeval, uspaval, zdravil, oziroma vsega, kar je v nasprotju s cestno prometnimi predpisi, v nezakonite namene (npr. carinski prekrški), se najemniku prepove nadaljnjo uporabo vozila.

Prevzem in vračilo najetega vozila

Najemnik prevzame vozilo ob 09:00 uri v brezhibnem stanju, z zakonsko predpisano opremo (prva pomoč, varnostni trikotnik in brezrokavnik, rezervno kolo, osnovno orodje, komplet žarnic, ter druga zakonsko obvezna oprema), registrirano in zavarovano. Najemnik je ob prevzemu dolžan vozilo z vso opremo in dokumentacijo pregledati, kar potrdi s podpisom na pogodbi. Za prevzete dokumente in opremo vozila odgovarja najemnik, prav tako za vozilo samo. Vozilo je ves čas neodtujljiva last najemodajalca. Najemnik se obvezuje vrniti vozilo v stanju, kot ga prejel, na dogovorjen kraj in dogovorjen dan ter ob dogovorjenem času, kot je razvidno iz podpisane pogodbe. Najemodajalec je dolžan ob prevzemu vrnjenega vozila le-to pregledati in zapisati morebitne poškodbe ter pomanjkljivosti na vozilu ob prisotnosti najemnika.

Najemnik se obvezuje vozilo vrniti najkasneje do 22:00 ure v stanju, pri katerem se upošteva normalna uporaba vozila, tehnično brezhibno, pravilno vzdrževano, s polnim rezervoarjem goriva, čisto, brez pozabljenih ali drugih stvari v lasti tretjih oseb in z vso pripadajočo opremo in dokumentacijo. Najemnik prevzame vozilo čisto zunaj in znotraj in je dolžan takšno tudi vrniti. Najemodajalec najemniku zaračuna stroške čiščenja 30 EUR + DDV. V primeru če je potrebno kemično čiščenje vozila zaradi nepravilnega ravnanja, ali slabega gospodarjenja najemnika, se najemniku zaračuna storitev po ceniku, ki je dogovorjen s pogodbenim izvajalcem, ki opravlja čiščenje, ta strošek pa je najmanj 200 EUR + DDV. Gorivo ni vključeno v ceno najema kombija. Vrnjeno vozilo mora biti vrnjeno s polnim rezervoarjem, razlika goriva pa se lahko obračuna s pologom ter dodatno z 10 EUR + DDV za polnjenje rezervoarja. V vozilu je kajenje strogo prepovedano, v kolikor najemnik ne upošteva pravila prepovedi kajenja, se mu lahko zaračuna 300 EUR + DDV kazni ter vse stroške čiščenja po računu izvajalca storitve.

Čas najema in trajanje

Najkrajši najem je 1 dan. V primeru, da najemnik ne vrne vozila ob dogovorjenem času, se mu za vsakih začetnih 24 ur obračuna cena v višini dnevnega najema, po ceni za neomejene kilometre. V kolikor želi najemnik podaljšati dogovorjeni čas najema, mora najmanj 48 ur pred potekom pogodbe o tem obvestiti najemodajalca ter pridobiti njegovo pisno soglasje. Podaljšanje se izvrši na sedežu podjetja ISOZIR d.o.o., ali s potrditvijo obeh strank prek e-maila, ali sms sporočila.

Težave zaradi okvar

V primeru okvare se najemnik obvezuje, da bo o tem nemudoma obvestil najemodajalca, ki mu bo glede na posredovane informacije posredoval navodila. Vozilo se sme popravljati samo pri pooblaščenih servisih, za morebitne menjave delov pa je potrebno predložiti originalni račun servisa, ki mora glasiti na najemodajalca. V primeru počene pnevmatike je najemnik dolžan poravnati vse nastale stroške v zvezi s tem. V kolikor je počena pnevmatika neuporabna, je najemnik dolžan poravnati tudi znesek za enako novo pnevmatiko.

Gorivo

Gorivo ni vključeno v ceno najema. V vsa vozila se toči dizelsko gorivo. Za vsako napačno točenje goriva in za vse stroške, ki so s tem povezanimi ter morebitno škodo odgovarja izključno najemnik.

Odgovornost in zavarovanje

Najemnik pri vsaki nesreči ali poškodbi v/na vozilu krije/plača najemodajalcu odbitno franšizo v višini 300 EUR + DDV, posamezno za vsak škodni primer. V primeru nezgode najemodajalec nima nobenih obveznosti do najemnika: tako za brezplačni prevoz iz mesta nezgode, kot tudi ne zamenjavo vozila ali kakršno koli drugo nadomestilo. Najemodajalec tudi ne odgovarja za poškodbe voznika ter potnikov v vozilu v primeru nezgode.

Pri uporabi vozila po določilih in pogojih pogodbe, najemnik ni zavarovan pred avtomobilsko odgovornostjo za škodo proti tretjim osebam. V primeru prometne nezgode ali druge poškodbe, odtujitve oziroma uničenja vozila ali njegovih delov, kot tudi v primeru požara, je najemnik v celoti odgovoren za najeto vozilo. Najemnik je prav tako odgovoren najemodajalcu za vso škodo, ki so jo povzročile tretje osebe v času, ko ga bremenijo riziki v času najema, povezani z vozilom, oziroma uporabo le-tega, ne glede na krivdo, smiselno upoštevaje gornja določila. Najemnik je obvezen pokriti do celote vse odškodninske zahtevke tretjih oseb, ki niso krite s strani zavarovalnice. V kolikor pride do poškodb, uničenja, zasege ali kraje vozila, ali je vozilo udeleženo v kakršni koli nesreči, ki bi lahko bila predmet sodnega spora med najemodajalcem in najemnikom, ali med najemodajalcem in tretjimi osebami, je najemnik dolžan o tem takoj obvestiti najemodajalca. Krajo vozila, ali stvari v vozilu, nesrečo oziroma kakršen koli škodni primer, pa je najemnik dolžan takoj prijaviti tudi policiji.

Najemnik se obvezuje, da bo v primeru kakršne koli prometne ali druge nesreče oziroma poškodbe z najetim vozilom ščitil interese najemodajalca in njegove zavarovalnice, s tem da si bo zabeležil imena in naslove vseh vpletenih in prič, nezgode ter registrske številke vpletenih vozil. Zavezuje se tudi, da ne bo zapustil poškodovanega vozila, dokler ga ne zavaruje ali umakne na varno mesto. Najemnik se obvezuje, da bo v nepredvidenih situacijah, ki lahko nastanejo, postopal kot dober gospodar v imenu najemodajalca in njegove zavarovalnice.

Izguba lastnine in pravila parkiranja

Najemodajalec ne odgovarja za najemnikovo lastnino ali lastnino drugih oseb, ki so jih le-te pustile v najetem vozilu ali na njem. Najemnik se s podpisom te pogodbe izrecno odreka vsakršnim zahtevkom, ki bi imeli osnovo na omenjenih izgubah in z njimi povezanimi škodami. V primeru da najeto vozilo ostane pri najemniku preko noči, je najemnik dolžan le-to parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži. Najemnik ne sme pustiti vozila nezaklenjenega, dolžan pa je tudi posvetiti posebno pozornost morebitnim izvorom požara. V primeru tatvin ali požara najemnik ravna enako, kot je to določeno v opisu za nastanek škodnega primera.

Prometni predpisi in njihovo upoštevanje

Najemnik je odgovoren in prevzema vse obveznosti, ki bi nastale pri neupoštevanju prometnih predpisov, nepravilnem parkiranju ali drugem kršenja predpisov pri uporabi vozila. Prav tako najemnik prevzema tudi vso nastalo škodo iz tega naslova. Vse morebitne kazni, tako mandatne in druge, ki jih v času uporabe najetega vozila povzroči, oziroma dobi najemnik, je dolžan plačati sam in/ali se za njih bremeni najemnik neposredno. Ta najemnikova odgovornosti traja tudi po prenehanju pogodbe, v kolikor kazni, oziroma škode izvirajo iz časa, ko je imel najemnik vozilo v uporabi.

Varovanje podatkov

Podpisani na tej pogodbi se strinja, da sme najemodajalec uporabiti njegove osebne podatke pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in uveljavitvi pravic, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja, jih po potrebi posredovati zavarovalnici in ustreznim državnim organom in sodišču. Prav tako se najemnik, oziroma podpisnik strinja, da sme najemodajalec pri pristojnih državnih organih in institucijah opraviti poizvedbo o naslovu bivališča, zaposlitve in prejemkih ter jih uporabiti, v kolikor je to potrebno za izvajanje pogodbenih določil. Najemnik in/ali podpisnik najemodajalcu izrecno dovoljuje posredovanje podatkov o morebitnem neizpolnjevanju obveznosti tudi drugim finančnim organizacijam, in dovoljuje, da se podatki lahko hranijo 10 let.

Spremembe pogodbe in pogojev najema

V času trajanja najema vozila ni možna sprememba nobenega določila ali pogoja v pogodbi in splošnih pogojih najema.

Končne določbe

Za spore, ki bi nastali v zvezi z določili pogodbe oziroma teh splošnih pogojev najema, je pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Morebitni spori glede najemnika pravne osebe ter vsemi vozniki so izključno spori med navedenimi strankami ter ne vplivajo na uveljavljanje pravic najemodajalca do navedenih oseb, kot npr: solidarna odgovornost navedenih oseb za obveznosti po pogodbi in teh najemnih pogojih, kajti podpisnik pogodbe jamči, da so navedene osebe seznanjene z določili vseh pogojev.